Företrädaransvar

Förstklassig juridisk hjälp | 08–505 66 365

Juristfirma med
klienten i fokus

Juristbyrå med lång erfarenhet av företrädaransvar

Som företagare är det inte alltid lätt att hålla reda på all snårig juridik som reglerar affärslivet. Exempelvis är det många småföretagare som inte känner till reglerna om företrädaransvar och tvingas därför – i slutändan, personligen – betala in företagets skatter och avgifter. 

Är du inblandad i en rättslig tvist som gäller företrädaransvar eller behöver du juridisk rådgivning om detta ämne? Är situationen till och med så kärv att du måste försätta ditt bolag i konkurs?

Välkommen att kontakta oss på Ed Juristbyrå AB , vi har lång erfarenhet av frågor som rör konkurser och företrädaransvar och har hjälpt många klienter att lösa de problem som kan uppstå.

Vi står alltid helhjärtat på klientens sida 

Vi står alltid helhjärtat på klientens sida. Allt som anförtros våra jurister omfattas av tystnadsplikten och vi vårdar alltid våra klienters integritet. Med stort engagemang ser vi alltid till att efter bästa förmåga tillvarata våra klienters intressen, oavsett om det handlar om företag eller privatpersoner.  Vi har dessutom stor kunskap och erfarenhet av en rad andra juridiska områden, som avtalsrätt, tvistemål och domstolsprocesser, fastighetsrätt, bolagsjuridik, arbetsrätt med mera. Dessa juridiska områden kan du läsa mer om här.

 

böcker

Betalningsansvaret kan övergå till en företrädare för företaget

Vad innebär egentligen företrädaransvar? Begreppet innebär att ansvaret för en juridisk persons (företag) inbetalningar av skatter och avgifter till staten kan övergå till den juridiska personens företrädare. Förutsättningen för att detta ska ske är att företrädarna har agerat med uppsåt eller varit oaktsamma.

Det finns två typer av företrädare för ett aktiebolag: legala och faktiska. De legala företrädarna är vd och samtliga styrelseledamöter. Alla dessa personer kan bli fullt betalningsansvariga för företagets obetalda skatter och avgifter, var och en för sig.

Se till att inte agera oaktsamt

Men om man upptäcker företagets problem i god tid och agerar på ett lämpligt sätt så föreligger inte oaktsamhet. Man kan exempelvis upprätta en kontrollbalansräkning och vidta de åtgärder som visar sig behövas enligt denna. Vill du vara säker på att allt går rätt till och att du inte råkar illa ut på grund av ditt företrädaransvar? Kontakta oss så kan vi hjälpa dig med det juridiska och hjälpa dig att få kontroll på situationen.

En faktisk företrädare är en person som inte är vd eller styrelsemedlem, men som ändå har ett bestämmande inflytande över ett företag. Men även för en person med faktiskt företrädaransvar så krävs det att man har agerat uppsåtligt eller med grov oaktsamhet för att skatteverket ska kunna driva igenom ett betalningsansvar.

Men långt ifrån alla med ett visst ansvar för betalningar kan räknas som faktiska företrädare. Att ha fullmakt att sköta betalningar kan exempelvis inte leda till att man har ett företrädaransvar.

Väntjänster kan ofta sluta som skuldfällor

En typisk situation där företrädaransvar kan slå snett är när man går in i en styrelse i ett företag som en väntjänst. Det kan sluta illa, som relativt "passiv" styrelseledamot är det inte lätt att ha koll på vad som händer i företaget och går något snett så kan man bli betalningsskyldig för stora summor pengar. 

Denna situation är långt ifrån ovanlig, inte minst inträffar det när en anhörig ställer upp som ledamot i en partner eller släktings bolag utan att veta vad som händer i företaget. Skriver man under exempelvis en årsredovisning så kan man bli betalningsansvarig eftersom man då kan anses haft löpande koll på att alla skatter och avgifter ska ha betalats in.

Riskerar du att hamna i svårigheter på grund av att du räknas som företrädaransvarig eller är du redan inblandad i en tvist med Skatteverket? Då behöver du kompetent och erfaren juridisk hjälp från oss, vi kan området utan och innan och företrätt ett otal klienter i denna typ av fall.

Mer information om företrädaransvar

I ett normalfall kan olika företrädare för ett aktiebolag, exempelvis vd, ägare eller styrelsemedlemmar, inte bli betalningsansvariga för skulder i bolaget vid en konkurs. Detta förutsatt att de gjort vad de ålagts enligt aktiebolagslagen. Detta gäller alla sorts skulder – med ett stort undantag, skatteskulder. När det handlar om skatteskulder finns det ytterligare regleringar som gör att staten kan kräva ut skatteskulder direkt från företagets ansvariga – det är detta som kallas företrädaransvar.

För att företrädaransvar ska kunna utdömas så är det ett måste att företagets företrädare har agerat på ett grovt vårdslöst sätt. I domstolarna har tolkningen av detta i regel varit mycket sträng. Om företrädaren ska kunna undgå ansvar så måste åtgärder vidtas för att avveckla företaget samma dag som skatteskulden förfaller. Detta innebär i de flesta fall konkurs.

Bedömingen är ofta strikt i rätten

Företrädaransvar döms alltså ut på ett strikt vis och personer som i de flesta fall inte skulle anses vara vårdslösa kan tvingas betala hundratusentals kronor.

Dessa tuffa bedömningar kan få allvarliga konsekvenser och personer som i alla led försökt göra rätt för sig kan få stora ekonomiska problem och fara illa. Detta drabbar inte bara den enskilde individen utan hela familjer kan drabbas. Personlig konkurs, vräkning, tömda konton – det finns massor av goda skäl att anlita juridisk hjälp för att undvika att drabbas av dessa problem som man kan drabbas av på grund av reglerna för företrädaransvar.

Välkommen att kontakta oss på Ed Juristbyrå AB – vi kan erbjuda förstklassig juridisk hjälp. Vi erbjuder dessutom en timmes kostnadsfri rådgivning!

Låt oss hjälpa ditt företag med juridiken