Företrädaransvar

Förstklassig juridisk hjälp

Företrädaransvar

Företrädaransvar – ett möjligt scenario

Här berättar vi om ett teoretiskt rättsfall som rör företrädaransvar, för att illustrera hur det kan se ut i verkligheten.

Ett företag sätts i konkurs efter att ha tvingats betala in moms och inkomstskatt som man inte hade råd med. Företagaren satte företaget i konkurs innan förfallodatum för skatteskulden, det vill säga innan skulden hamnar hos Kronofogden. Men Skatteverket ville ändå inleda en process för att fastställa att företagaren var betalningsansvarig enligt skatteförfarandelagen.

Frågan är om företagaren visade beslutsamhet och inte oaktsamhet genom att försätta företaget i konkurs och därigenom inte kan sägas ha företrädaransvar?

Viktigt att man vidtar åtgärder

Som påpekat ovan så krävs det att man är aktiv för att rädda företaget i denna ekonomiska situation. Att försätta bolaget i konkurs kan i många fall vara den enda möjligheten och eftersom man gör det för att kunna säkerställa att skulderna ska betalas så gott det går så bör det inte medföra ansvar. Genom konkurs så förvärrar man i alla fall inte situationen för borgenärerna.

Men det kan dock anses oaktsamt att sätta bolaget i konkurs utan att först ha försökt lösa problemen. Om man driver bolaget och på ett medvetet sätt inte betalar skulderna till Skatteverket och sedan sätter det i konkurs så har man gjort ett aktivt val att driva bolaget utan att betala skatter. I sådana fall så kan företrädaransvaret aktualiseras även om bolaget har försatts i konkurs.

För företagaren handlar det alltså om att visa att man har gjort allt som är möjligt för att lösa situationen för borgenärerna och att man inte gått i konkurs för att slippa undan skatteskulderna. Försätter man bolaget i konkurs med vettiga anledningar så bör alltså inte företrädaransvar utlösas.

Viktigt med betalningsinställelse

Men man måste också göra en så kallad betalningsinställelse, det vill säga ett officiellt meddelande där man berättar att företaget mår dåligt och att man ställer in alla betalningar och uppdrag för att utreda företaget. Anledningen till detta är att man inte ska kunna fortsätta betala andra fordringar samtidigt som man hoppar över skatter.

Betalningsinställelsen ska vara gjord tre veckor innan skatteskulden förfaller. I fallet ovan kan det alltså vara ett problem för företagaren att företaget försatts i konkurs utan att man har gjort en betalningsinställelse. Skatteverket kan se på det som om företagaren inte försökt lösa problemet utan istället kört på oaktsamt långt efter att man insett att det går mycket dåligt för företaget.

Ibland är konkurs ett nödvändigt ont

Men ibland kan läget vara hopplöst och den enda verksamma åtgärden som kan göras är konkurs och då bör det kunna liknas vid en betalningsinställelse om det står klart att ingen annan lösning är möjligt.

Om fallet går till domstol så är det viktigt för företagare att kunna visa att man faktiskt gjort det bästa av situationen och att någon annan lösning på skatteskulden inte finns.

Men det bästa är ju uppenbart om Skatteverket redan själva anser att du inte ska drabbas av företrädaransvar för att därför slippa hamna i förvaltningsrätten. Det gäller alltså för dig att försöka visa för Skatteverket att du faktiskt har gjort det bästa av situationen och att det faktiskt inte gick att göra på ett bättre sätt samt att du har försökt lösa situationen för att kunna betala skatterna.

Insikten i företaget måste bedömas

Insikten i bolagets ekonomi kan också vara avgörande i fall som rör företrädaransvar. Det kan ju helt enkelt vara så att man har värderat fel och misslyckade investeringar helt plötsligt försämrat bolagets ekonomi på ett avgörande sätt. Sådant kan vara svårt att förutspå och det finns flera rättsfall där företrädare sluppit undan ansvar när de fått insikt om att skatterna inte kan betalas in. Det är alltså mycket viktigt att man inte fortsätter driva verksamheten utan att betala skatterna, då kommer man att dömas med företrädaransvar.

Några generella saker som företagaren bör göra i det aktuella fallet är att framhäva att konkurs var enda lösningen, att man har avvecklat bolaget när man förstått att läget är hopplöst och att ingen vändning var möjligt.

Konkurs för att undgå straffansvar

Dessutom kan man även framhäva att man har begärt bolaget i konkurs för att komma undan straffansvar. Detta för att om man betalat till Skatteverket men inte till andra borgenärer så skulle man ha gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer.

Vill du ha mer hjälp i fall som innefattar företrädaransvar och andra frågor som rör affärsjuridik, kontakta oss! Vi erbjuder en timmes fri rådgivning.

Låt oss hjälpa ditt företag med juridiken